Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i standardreglement for driftsstyrene i osloskolen.  Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Medlemmer

Leder Jon Terje Bekken (foreldrerepresentant)
Nestleder Mette Daarstad (Arbeiderpartiet)
Medlem Gerd Inger Polden (Rødt)
Medlem Børge Ingvaldsen (Høyre)
Medlem Zahangir Alam (foreldrerepresentant)
Medlem Beate Lund Sva (ansattes representant)
Medlem Ingrid Marie Dale Thelle (ansattes representant)
Sekretær Else Birgitte Roscher-Nielsen (rektor)

Vararepresentanter

Kristin Skjæret (Sosialistisk Venstreparti) - 1. vara
Ragnhild Haakenstad (Høyre) - 2. vara
Mansoor Hussain (Arbeiderpartiet) - 3. vara
Christa Marie Bruun (foreldrerepresentant)
Bjørn Gunnar Lyche (foreldrerepresentant)
Magnus Håkonsen (ansattes representant)

Åpent kvarter

Driftsstyrets møter er åpne for offentligheten. I den forbindelse inviteres alle foreldre til å delta på ”åpent kvarter”. Her har dere muligheten til å stille spørsmål til Driftsstyret. Dette foregår i starten av hvert møte. Deretter kan dere være tilstede på resten av møtet, men det er ikke anledning til å stille spørsmål eller komme med kommentarer. Driftsstyret kan selv velge å behandle en sak for lukkede dører hvor hensynet til personvern eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier dette. Personalsaker skal alltid behandles for lukkede dører.