Hovedseksjon

Grunnleggende ferdigheter

Lesing og skriving som grunnleggende ferdigheter er nødvendige redskaper for forståelse og læring. På Trosterud skole har vi valgt å intensivere arbeidet med den første og andre leseopplæringen.

Skolen vil våren 2022 etablere et samarbeid med Vigdis Refsahl for kompetanseheving av personalet, i lesing i begynneropplæringen og klasselesekurs.

Trosterud skole skal sikre en god overgang fra barnehage til skole.

Undervisningen de første årene skal preges av lek og utforsking.

Med fokus på tilpasset opplæring ønsker vi at alle elevene skal oppleve mestring i klassefellesskapet. Helhetslesing er en metode vi bruker for å oppnå dette.

Skolens ansatte skal ha oversikt over elevenes læringsprogresjon. Vi skal vite hvilke kartlegginger vi ønsker å gjennomføre, og hvilke tiltak som skal settes inn på klasse, gruppe og elevnivå etter kartlegging. Jevnlige oppfølgingsmøter sikrer at laget rundt eleven har oversikt over elevens læringsprogresjon, og at vi sammen er enige om veien videre.

Våre tiltak:

Begynneropplæring

  • Trosterud skole skal ha en klar retning i begynneropplæringen
  • De første skoleårene skal være preget av lek og utforskning.

Tilpasset opplæring

  • Klasselesekurs
  • Helhetslesing

Analysekompetanse

  • Skolen skal styrke sin analysekompetanse knyttet til elevenes læringsprogresjon.
  • Skolen skal ha oppfølgingsmøter på elevnivå som gjennomføres på trinn tre ganger i året.