Hovedseksjon

Elevens evner og utvikling på tvers av fag

Mange barn på Trosterud skole har et annet morsmål enn norsk eller et annet morsmål i tillegg til norsk. Det er viktig at elevene får erfare at det er en ressurs å kunne flere språk, og samtidig at undervisningen bidrar til god ord- og begrepsutvikling på norsk.

Elevaktiv læring er et samlebegrep for ulike måter å planlegge og organisere undervisning på slik at elevene blir aktive i egen læring. Nye læreplaner legger vekt på at det elevene lærer skal være relevant og framtidsrettet. Det betyr at elevene våre skal utvikle kompetanse som kan brukes på områder som i dag er ukjente. Å lære å lære er derfor en sentral ferdighet i de nye læreplanene fordi det gir grunnlag for livslang læring.

I tillegg ønsker vi at elevene skal få erfaring med å samarbeide med andre mot et felles mål. Gjennom samarbeid i små grupper får elevene erfare felles mestring og at de er gjensidig avhengig av hverandre. Slik arbeider vi for inkluderende og tilpasset opplæring som ivaretar både faglig og sosial læring. Skolen vil innlede et samarbeid med Nichlas Fohlin i "Studentlitteratur AB" knyttet til kompetanseheving i samarbeidslæring.

Vi ønsker å arbeide systematisk med bruk av støttestrukturer som tilbakemeldinger til elevene, strategiundervisning og modellering.

Trosterud skole ønsker å planlegge og organisere undervisning slik at elevene får læringserfaringer gjennom lek og utforsking.

Vi ønsker å utvikle skolens bibliotek som læringsarena for å styrke elevenes tilgang til litteratur og informasjon, både i trykte og digitale tekster. Vårt mål er at biblioteket skal brukes systematisk i opplæringen for å fremme leseglede og læring. Skolebiblioteket på Trosterud skal være en arena for fordypning, utforsking og samhandling.

Våre tiltak:

Norskspråklige ferdigheter

  • Bevisste strategier for å bruke ulike arenaer og metoder for innlæring.

 Elevaktive læringsformer

  • Ulike former for samarbeidslæring
  • Lek og utforsking

Modellering

  • Skolen støtter elevene i egen læringsprosess ved hjelp av modellering og gode støttestrukturer.

Skolebibliotek

  • Skolen skal videreutvikle biblioteket som læringsarena.
  • Flere bøker
  • Bedre utstyr