Filosofi, visjon og verdigrunnlag

Kunnskap - Arbeidsglede - Mestring

Filosofi

Trosterud skole sin filosofi er:

  • elevene står i sentrum i alt vi gjør
  • personalets kompetanse er overordnet i vårt arbeid
  • alt vi gjør er forsknings- og erfaringsbasert gjennom en felles tilnærming

Dette betyr at våre planer og beslutninger tar utgangspunkt i hva som er til beste for elevene og elevenes læring. Å utvikle høyt kompetente elever krever et høyt kompetent og engasjert personale i alle ansattgrupper. Dette gjenspeiles i skolens kompetanseutviklingstiltak og rekrutteringsprosesser.

For at elever, foresatte og personale skal oppleve høy kvalitet, baserer vi vårt arbeid på forskningsresultater sammen med våre rikholdige erfaringer. Vi diskuterer, deler erfaringer og tar beslutninger om vår undervisningspraksis i fellesskap. En felles tilnærming i beslutninger og handlinger er viktig for å opprettholde opplevelsen av “vi-skole” blant personalet og en opplevelse av en samkjørt skole for elever og foresatte.

Visjon

Trosterud skole sin visjon er

  • å utvikle kompetanse gjennom kunnskap, arbeidsglede og mestring

Kunnskap, arbeidsglede og mestring henger sammen. For å utvikle kunnskap, trengs arbeidsglede og mestring. Ervervelse av kunnskap og ferdigheter gir mestringsfølelse. Mestring danner grunnlag for arbeidsglede. Faglig og pedagogisk dyktig personale skaper nysgjerrighet og arbeidsglede hos elevene. For at elevene ved Trosterud skole skal oppleve mestring hver dag, tilpasser og differensierer vi undervisningen etter elevenes nivå og sørger for elevenes medbestemmelse i utforming av læringsarbeidet. Dette innebærer at vi stiller tydelige krav gjennom godt formulerte læringsmål og varierte arbeidsmåter.

Elevene blir møtt med godt humør, konstruktive tilbakemeldinger og ros. Vi har høy grad av forutsigbarhet i skolehverdagen for både elever og ansatte, noe som er sentralt for å oppnå vår visjon. Vi kommuniserer godt om planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Felles regler og rutiner er med på å skape forutsigbarhet i skolehverdagen. Undervisningen organiseres ut i fra omforente forsknings- og erfaringsbaserte standarder.

Elevene og personalet opplever et arbeids- og læringsmiljø som rent, ryddig og inspirerende. Klasserommene er til enhver tid innredet slik at de inspirerer til læringsarbeid. Utstyr, læringsressurser og spesialrom er oppdatert og funksjonelt. Elevene og foresatte opplever en tydelig sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole.

Å ha et høyt fokus på læringsfremmende aktiviteter for elevene henger sammen med å sette elevene i sentrum av alt vi gjør. Ved Trosterud skole prioriterer vi de oppgavene som relaterer seg til elevenes læring og gjør alt vi kan for å forenkle administrative oppgaver som ikke kan relateres direkte til elevenes læring.

Verdigrunnlag

Trosterud skole sitt verdigrunnlag har sitt utgangspunkt i Oslo kommune sine verdier. Disse er:

  • brukerorientering
  • redelighet
  • engasjement
  • respekt

Elevene er grunnen til at vi er her. Brukerorientering innebærer at våre beslutninger og handlinger tar utgangspunkt i elevenes behov. Overfor elever og foresatte er vi åpne og tilgjengelige. Redelighet gjenspeiles i at vi gjør det vi sier og sier det vi mener. Vi er tydelige og oppriktige. Engasjement synliggjør vi gjennom å vise interesse, handle med innlevelse og bry oss om elever, foresatte og kolleger. Respekt kommer til syne gjennom at vi anerkjenner hverandre, både kolleger, elever og foresatte. Vi tar hensyn til hverandres behov og følelser. Vi tar hverandre med på råd. Vi lytter til hverandre selv om vi har ulike meninger.

Verdiene gjenspeiles i beslutningsprosessene ved Trosterud skole. Alle opplever å bli tatt med på råd i de saker som direkte angår dem.

Trosterud skole er en unik felles møteplass mellom mennesker med forskjellig bakgrunn, kultur og religion. Det er dette som gjør det spennende og fruktbart å være på Trosterud skole. Alle mennesker har lik verdi selv om vi er forskjellige. Dette gjenspeiles i at vi møter hverandre med respekt, engasjement, glede og humor. Ros og smil smitter!