TIEY/FaIF

Undervisningen er organisert i stasjoner. Elevene på ulike stasjoner er delt inn i ulike nivåer, mestringsgrupper. Den viktigste av stasjonene er en lærerstyrt stasjon der veiledet lesing vektlegges. De andre stasjonene er ABC-stasjon (vesentligst skriving), lesekrok, IKT-stasjon, finmotorikk/ formingsstasjon og bygg/konstruksjonsstasjon.

I løpet av våren 2009 ble en stor del av personalet skolert i Early Years-metoden som i nå er iverksatt i 1.- 4. trinn

Programmets 4 områder:

  1. Strukturert klasseromsprogram
  2. Støtteprogram
  3. Foreldreinvolvering
  4. Kompetanseheving for lærere

Strukturert klasseromsprogram Klasserommet er organisert i 5/6 stasjoner. Elevene er organisert i grupper à 4-5 elever. Gruppene er nivådifferensierte, dynamiske og endrer sammensetning etter hvert som elevene utvikler sine ferdigheter. Læringsøkten starter med en felles samling for ”storgruppen”/klassen/trinnet. Alle er samlet i en tett ring på gulvet foran lærer. Det trekkes tråder til foregående læringsøkt og mål for kommende læringsøkt presenteres. Det arbeides i økter på 12 minutter på hver stasjon. Gruppene skifter stasjon på signal. Hver stasjon har selvinstruerende oppgaver tilpasset den enkelte elev/gruppe. Alt materiell og utstyr som elevene trenger er på stasjonen, eller i egne hyller/kurver Læringsøkten avsluttes med en kort felles samling.

Stasjonene er:

  • Lærerstasjonen - Her foregår Veiledet lesing etter fast struktur.
  • ABC stasjonen -  Bokstav- og skrivetrening
  • Lesestasjon - Elevene leser litteratur tilpasset sitt nivå
  • PC stasjon - Dataprogrammer for trening av lesing og skriving. Hver elev sin PC.
  • Formingsstasjon - konstruksjon og finmotorikk

 

Støtteprogram

Støtteprogrammet som benyttes for å fange opp leseutviklingen til elevene heter Ny Start og er inspirert av programmet Reading Recovery (RR). I Australia er det egen utdannelse som autoriserer for å undervise i programmet. Reading Recovery er meget systematisk og arbeidet følger en fastlagt struktur.

Støtteprogrammet iverksettes for elever fra 2. trinn og oppover som ikke har tilfredsstillende leseferdigheter. Det er meget intensivt og foregår 1 til 1 i 30 min hver dag i inntil 20 uker. De fleste elever har tatt igjen sine medelever i løpet av kortere tid enn 20 uker og avslutter da programmet. De som fortsatt har problemer etter 20 uker henvises til PPT for nærmere utredning. Da har de sannsynligvis spesifikke lese- eller lærevansker og særskilte tiltak må iverksettes.

Støtteprogrammet forutsetter at hjemmet bidrar med daglig støtte til elevens hjemmelekse. Det inngås kontrakter mellom skolen og hjemmet om dette. Foreldrene får opplæring i hvordan de skal gi støtte.

 

Foreldreinvolvering

Det stilles klare og tydelige forventninger til foresatte om at de må støtte sine barn i skolearbeidet. Foresatte blir kurset i hvorfor og hvordan de skal hjelpe barna med leseleksene. Foresatte som er analfabeter får hjelp til å finne måter de kan være støtte for sine barn på, selv om de ikke kan hjelpe dem med lesing, skriving og regning. For foresatte som ikke kan komme på fellesmøter avholdes ekstraordinære møter på en alternativ dato. Oppmøte registreres og de som eventuelt ikke møter følges særskilt opp av ledelsen.

 

Kompetanseheving av lærere

Lærerne som skal undervise etter TIEYprogrammet må gjennomføre en kursrekke à 5 dager, samt delta i nettverksgrupper mellom TIEY skolene. Studiebesøk til andre skoler benyttes. Det forventes at lærere leser aktuell litteratur om Early Years Literacy og Numeracy program.