LUS

Utformingen av verktøyet er basert på forskning om hvordan barn lærer å lese. Skjemaet er inndelt i tre faser, som hver omfatter flere punkter. Skjemaet gir hjelp til å følge utviklingen fra å kjenne igjen eget navn (ordbildet) til å fordype seg i en stor og komplisert tekst og raskt finne nøkkelen til tekstens innhold og struktur. LUS hjelper læreren til å synliggjøre den utviklingen eleven gjennomgår. LUS angir ikke en bestemt metode for hvordan leseopplæring bør foregå.

Siden pilotprosjektet startet opp med fire skoler høsten 2003, er bruk av LUS blitt spredt til over 90 skoler i Oslo. Alle LUS-skoler får opplæring og veiledning av Utdanningsetatens instruktører over en periode på ti måneder.

En ”LUS-skole” er en skole som:

  • bruker LUS har fokus på lesing
  • har felles forståelse av leseferdighet som grunnleggende for arbeidet med alle fag
  • har fokus på kvalitetsrelatert vurdering
  • har rom for vurderingsdiskusjoner
  • er åpen for å ta i bruk ulike metoder i arbeidet med lesing og skriving
  • lar resultater påvirke praksis
  • bruker LUS-resultater som grunnlag for ressursfordeling og organisering (ledelsesperspektiv)

Skolene melder at bruk av LUS bidrar til bedre oversikt over elevenes lesekompetanse, raskere iverksetting av oppfølgingstiltak, bedre utnyttelse av intern kompetanse og økt bevissthet om lesekompetansens betydning i alle fag. Skoleledere viser til at bruk av LUS er et godt utgangspunkt for metodisk og organisatorisk nytenkning.